Η βεβαίωση φοίτησης χορηγείται κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους για να βεβαιώσει τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο.

Για την εγγραφή απ' το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό χορηγείται η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου που χορηγείται στο τέλος του Σχ. Έτους.

Published: 25 April 2017
Created: 03 May 2017
Last Updated: 03 May 2017

Subcategories